تیم پژوهشی اِتا

مجید حیدری چروده

مجید حیدری چروده

دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
داشنگاه فردوسی مشهد

حمیدرضا همت آبادی

حمیدرضا همت آبادی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

عباسعلی رحمانی

عباسعلی رحمانی

کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

افروز غفاری

افروز غفاری

کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مژگان غلامی

مژگان غلامی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

صفیه پروانه

صفیه پروانه

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور مشهد

عاطفه ذهبی

عاطفه ذهبی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

مهناز میرزایی

مهناز میرزایی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا تهران

سوگند حیدری چروده

سوگند حیدری چروده

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

حسین فیضی

حسین فیضی

ارشد مدیریت امور شهری
کارشناس پژوهش در علوم اجتماعی

روش تحقیق
انجام پژوهش
پیشنه تحقیق
کلیات تحقیق

تیم پژوهشی ریتا

فرامرز نودهی

فرامرز نودهی

دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
داشنگاه فردوسی مشهد

نادره عطاریان

نادره عطاریان

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

محمد اکبری فریمانی

محمد اکبری فریمانی

کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

سعیده ابراهیمی

سعیده ابراهیمی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد

زکیه ناطقی

زکیه ناطقی

ارشد پژوهش در علوم اجتماعی (دانشگاه یزد)
کارشناس علوم اجتماعی (فردوسی)

روش تحقیق
انجام پژوهش
پیشنه تحقیق
کلیات تحقیق