۱۶۰

تعداد همراهان
موسسه فردای پارس

۱۰۵

تعداد جلسات برگزار شده
شنبه های کتاب و زندگی

۹۷

تعداد جلسات برگزار شده
دوشنبه های نقد اندیشه