۱۴۰

تعداد همراهان
موسسه فردای پارس

۶۵

تعداد جلسات برگزار شده
شنبه های کتاب و زندگی

۸۴

تعداد جلسات برگزار شده
دوشنبه های نقد اندیشه