خلاصه فصل دوم کتاب مسائل اجتماعی مشونیس (فقر و ثروت)

/
طبقه فقرا بخش کوچکی از فقرای محروم جامعه هستند که در مناطق روستایی و محلات قدیمی شهرها زندگی می کنند و فقر گسترده ای بر آن حاکم است.

خلاصه فصل هفتم کتاب مسائل اجتماعی مشونیس(گرایش جنسی)

/
خلاصه فصل هفتم کتاب مسائل اجتماعی مشونیس(گرایش جنسی) جنس…

خلاصه فصل ششم کتاب مسائل اجتماعی(جرم و خشونت و نظام قضایی (ابعاد جرم: جرم خشونت آمیز، جرایم مالی))

/
خلاصه جلسه اول: تعریف مسئله جرم و ابعاد آن در این فصل مشونیس قصد دارد…

عصرهای کتاب و زندگی

/
مؤسسه آموزشی پژوهشی فردای پارس برگزار می کند: دوره ویژه ماه مبارک …

آغاز دوره جدید عصرهای نقد اندیشه

/
آغاز دوره جدید عصرهای نقد اندیشه فردای پارس موسسه فردای …

فراخوان جذب کاراموز پژوهشی

/
فراخوان جذب کارآموز پژوهشگری در موسسه فرهنگی پژوهشی فردای پارس مهلت …

کارگاههای آموزشی پاییزه

/
آغاز ثبت نام دوره پاییزه کارگاههای آموزشی موسسه آموزشی و پژوهش…

سلسله نشست های پژوهش محور

/
سلسله نشست های پژوهش محور چهارشنبه های اول و سوم هر ماه این هفت…